Kodeks dobrych praktyk

 

Interesy z nami to zawsze lot pierwszej klasy. Dokładamy wszelkich starań, aby być źródłem inspiracji dla konkurencji pod względem profesjonalizmu. 

Tworzymy wspólnotę 

 

W Effective Advisor pracujemy do późna, aby rozwiązać naglące potrzeby przedsiębiorstw oraz konsumentów. Razem budujemy społeczność. 

 

Prowadzimy odpowiedzialny biznes

Jesteśmy członkiem Centrum Inicjatyw Zawodowych oraz Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Nauki

 

Synergia Kancelaryjna

 

Jeden problem, kilka rozwiązań. Łącząc z sobą podejście prawne i finansowe uzyskujemy uniwersum możliwości

 

Współpraca 

Jesteśmy otwarci na nowe pomysły, energię i świeżą krew. Szukamy partnerów i współpracowników, mających nawyk nieustannego doskonalenia się

 

785 -474-107

biuro@effectiveadvisor.pl


Wypełnij formularz on-line

Odszkodowania

Kancelaria Effective Advisor zajmuje się profesjonalnym doradztwem oraz prowadzeniem spraw spornych pomiędzy poszkodowanym a towarzystwem ubezpieczeniowym i sądem. Wiodącym celem naszej działalności jest pomoc osobom poszkodowanym w wypadkach, również poprzez wykup zaniżonego odszkodowania od ubezpieczyciela. 

Proces powrotu do zdrowia po urazie jest długotrwały i kosztowny. Poszkodowany musi zmagać się zarówno z problemami zdrowotnymi będącymi następstwem wypadku lub nieszczęśliwego zdarzenia, a także ze sporymi wydatkami m.in. kosztami szpitalnymi, rehabilitacji czy drogimi lekami. Dodatkowo Ci, którzy nie będą mogli wrócić do pracy, poniosą również straty finansowe w postaci utraconych zarobków. Firmy ubezpieczeniowe starają się zakwestionować każdy możliwy aspekt roszczenia z tytułu powstałej szkody. Kancelarie Effective Advisor pomaga w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych w następujących obszarach:

• Odszkodowania za wypadek na chodniku.
• Odszkodowania za wypadek w pracy
• Odszkodowania za wypadek w rolnictwie .

 

Odszkodowania za wypadek w pracy

W przypadku, gdy zdarzenie było wywołane zaniedbaniami pracodawcy:

 • kiedy stanowisko pracy nie było przygotowane zgodnie z przepisami prawa, nie było przeprowadzonych odpowiednich szkoleń,
 • pracownik nie posiadał wymaganych badań lekarskich bądź też nie był wyposażony w wymagane ochraniacze.

W tej sytuacji pracownikowi przysługuje roszczenie o zapłatę świadczeń w postaci odszkodowania, zadośćuczynienia oraz odpowiednio rent, bezpośrednio od pracodawcy. Wielu pracodawców chroni się przez wykupienie polis ubezpieczeniowych od takich zdarzeń, co skutkuje ponoszeniem przez nich osobistej odpowiedzialności naprawienia szkody.

 

Odszkodowanie powypadkowe

Odszkodowanie powypadkowe
 • Odszkodowania za straty w majątku.
 • Odszkodowania za utracone korzyści.
 
Często osoby poszkodowane skazane są w przypadku szkód majątkowych na kosztorysy i wyliczenia sporządzone przez pracowników towarzystw ubezpieczeń lub osoby działające na ich zlecenie. Chodzi tutaj przede wszystkim o kosztorysy naprawy uszkodzonego lub skradzionego mienia jak również inne szkody majątkowe objęte ochroną ubezpieczeniową. Wyliczenia te są najczęściej zaniżone. Należy więc robić wszystko, by do takiego stanu rzeczy nie doprowadzać. Usługi oferowane poszkodowanemu obejmują wtedy:
 • sprawdzenie czy kwota proponowana przez ubezpieczyciela jest adekwatna do wartości pojazdu,
 • uzyskanie pełnej kwoty należnego odszkodowania (w tym pieniędzy niezbędnych do przywrócenia samochodowi stanu sprzed zdarzenia),
 • ustalenie kto lub co ponosi odpowiedzialność za powstanie szkody,
 • pomoc w rozliczeniu zaistniałej szkody z polisy AC albo likwidację szkody w formie odszkodowania z OC sprawcy,
 • umożliwienie eliminacji problemów dotyczących ustalania odpowiedzialności ubezpieczyciela za zastniałe szkody.

Odszkodowanie majątkowe

odszkodowanie za biedy medyczne

Odszkodowanie za usługi medyczne

 

 

Błąd medyczny - oznacza takie działanie lub zaniechanie lekarza (lekarza dentysty, pielęgniarki, położnej, ratownika) względem pacjenta, które jest sprzeczne z aktualną wiedzą medyczną posiadaną przez lekarza oraz ogólnie przyjętymi zasadami postępowania medycznego, a także zasadami powszechnie przyjętej ostrożności, którą lekarz powinien zachować. Oznacza to, że lekarz działa wbrew temu, jak działać powinien. Skutkiem popełnienia błędu medycznego przez lekarza jest szkoda wyrządzona bezpośrednio pacjentowi na jego zdrowiu. Błąd medyczny może dotyczyć każdego etapu świadczenia usług medycznych: od diagnozy postawionej pacjentowi przez lekarza, poprzez zastosowane przez lekarza leczenie, po rehabilitację pacjenta. Powszechną praktyką szpitali jest  proponowanie pacjentom niewspółmiernej do szkody odszkodowania, bo nie mają dodatkowej polisy ubezpieczeniowej od zdarzeń medycznych. Dlatego jeśli doznaliśmy dużej szkody, a błąd był ewidentny, lepiej iść ze sprawą prosto do sądu.   Z dużym prawdopodobieństwem można założyć, że odszkodowanie będzie wówczas znacznie wyższe od proponowanego przez szpital w postępowaniu przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych. 

 
 • Odszkodowanie za błędną diagnozę

 • Odszkodowanie za błąd podczas operacji.

 • Odszkodowanie za wybór nieodpowiednich leków albo implantu.

 • Odszkodowanie za błąd organizacyjny

 • Odmowa udzielenia świadczenia medycznego

 

 
 
Odzyskiwanie odszkodowań za wypadki komunikacyjne, to obok odszkodowania za wypadek w pracy jedne z najczęstszych spraw, mających miejsce w Polsce.  Warto mieć świadomość, że tego typu wypadki oraz konieczność dochodzenia odszkodowania dotyczy nie tylko kierowców, ale także pasażerów, rowerzystów oraz pieszych. Mogą to być na przykład odszkodowanie dla poszkodowanego kierowcy; odszkodowanie dla pasażera samochodu (taksówki, autobusu); odszkodowanie za potrącenie pieszego na pasach, odszkodowanie za potrącenie rowerzysty; odszkodowanie za upadek na ulicy; odszkodowanie za potrącenie motocyklisty. Jeżeli odniosłeś obrażenia ciała z winy kierowcy, przysługuje Ci zwrot kosztów np. leczenia, rehabilitacji i wypłaty odszkodowania od sprawcy nawet w sytuacji, gdy sprawca wypadku ucieknie z miejsca zdarzenia lub nie ma opłaconego OC.
 
Ubezpieczenie OC komunikacyjne – to ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu za szkody wyrządzone ruchem tego pojazdu. Odszkodowanie ustala się i wypłaca w granicach odpowiedzialności cywilnej posiadacza lub kierującego pojazdem mechanicznym, najwyżej jednak do ustalonej w umowie ubezpieczenia sumy gwarancyjnej. Suma gwarancyjna nie może być niższa niż równowartość w złotych:
 • w przypadku szkód na osobie – 5.000.000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych,
 • w przypadku szkód w mieniu – 1.000.000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych – ustalana przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego w dniu wyrządzenia szkody

Odszkodowanie komunikacyjne

odszkodowanie komunikacyjne

Odszkodowania za wypadek na chodniku
Właściciel nieruchomości jest zobowiązany do utrzymania jej w takim stanie, aby nie zagrażały one bezpieczeństwu innych osób. Zasada ta nabiera szczególnego wymiaru w czasie trudnych warunków pogodowych. Na właścicielu nieruchomości ciąży obowiązek utrzymanie w należytym stanie chodników, przejść dla pieszych, przystanków autobusowych. W okresie zimowym – kiedy lawinowo rośnie liczba osób poszkodowanych w wyniku pośliźnięć na nieuprzątniętych ze śniegu, oblodzonych chodnikach, warto pamiętać o zasadzie, iż każde zaniedbanie właściciela takiej nieruchomości rodzi jego odpowiedzialność i pojawia się jego zobowiązanie do naprawienia szkody.

Odszkodowania za wypadek w rolnictwie
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników jest ubezpieczeniem obowiązkowym. Chroni ono rolnika, który w związku z prowadzeniem działalności rolniczej wyrządził szkodę osobie trzeciej.OC rolników obejmuje szkody wyrządzone umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstwa ubezpieczającego lub osób, za które ponosi on odpowiedzialność.

Odszkodowanie za znaczne pogorszenie się sytuacji życiowej.
Zadośćuczynienie za śmierć najbliższego członka rodziny.
 
Odszkodowanie za znaczne pogorszenie się sytuacji życiowej
Sąd określając wysokość odszkodowania przyznanego najbliższym członkom rodziny osoby zmarłej z powodu wypadku zawinionego przez inną osobę, jeżeli wskutek śmierci nastąpiło znaczne pogorszenie ich sytuacji życiowej, jest obowiązany wziąć pod uwagę różnicę między stanem, w jakim znaleźli się członkowie rodziny zmarłego po jego śmierci a ich przewidywanym stanem materialnym, gdyby zmarły żył.
 
Zadośćuczynienie za śmierć najbliższego członka rodziny
Osoby, które utraciły swoich najbliższych w wyniku wypadku drogowego czy innych zdarzeń zawinionych cudzym działaniem lub zaniechaniem, mogą się ubiegać od sprawców zdarzenia (odpowiednio od towarzystw ubezpieczeniowych) pokrycia poniesionych strat w wyniku doznanej szkody.
Obecne zmiany z prawie dają możliwość domagania się zadośćuczynienia za śmierć osoby najbliższej za zdarzenie w okresie pomiędzy 3 sierpnia 1997, a 3 sierpnia 2008 powołując się na naruszenie dóbr osobistych czyli zerwania więzi rodzinnych.
 • zwrot kosztów pochówku, w tym ceremonii żałobnej, kwiatów na grób, przygotowania stypy, strojów związanych z czasem żałoby, pomnika;
 • renta alimentacyjna.

 

Odszkodowanie z śmierć osoby najbliższej

odszkodowanie za smierć osoby najbliższej
Z uwagi na powyższe owocna współpraca z naszą kancelarią wymaga uczciwego przedstawienia swoich biznesowych celów, gdyż mając na uwadze różne unormowania prawne lub podatkowe, możemy zaproponować alternatywne instrumenty finansowania inwestycji do kredytu bankowego. Jak również co należy wyraźnie zaznaczyć nasza usługa ma nie tylko charakter sprzedażowy lecz ze względu na element wykorzystywania interdyscyplinarnej  wiedzy z zakresu ekonomi, finansów, podatków i prawa, jest bezspornie to usługa consultingowa. 

Rozwój technologiczny i wzrost działalności ludzkiej prowadzi do coraz większej liczby nieszczęśliwych wypadków; pojawiają się nowe rodzaje odpowiedzialności jak te za wybuch elektrowni atomowej czy kolizję z hulajnogą elektryczną. W tak złożonym świecie, gdzie możliwe jest utrata dochodów w wyniku jednego podpisu rządu (vide: zamknięcie galerii handlowych, piątka dla zwierząt),  potrzebna jest jeszcze silniejsze wsparcie ze strony prawników do chronienia interesów jednostek i praworządności jako systemu. Kancelaria Effective Advisor, wychodząc na przeciw społeczno-gospodarczym problemom, zauważa ogromną rolę dla funkcjonowania całej gospodarki w walce o odszkodowania. Prowadzimy sprawy zarówno w zakresie dochodzenia odszkodowania od sprawcy, jak również od ubezpieczalni zobowiązanej przez zawarcie umowy ubezpieczeniowej do wypłaty ubezpieczenia w przypadku zniszczenia się ściśle określonych sytuacji losowych. Postępowanie może dotyczyć nawet spraw sprzed 20 lat!

 

Przy podjęciu decyzji o wyborze pełnomocnika do prowadzenia sprawy należy pamiętać, że proces dochodzenia odszkodowania jest bardzo złożony i wymaga poświęcenia dużej ilości czasu, energii, a w szczególności wiedzy prawniczej. Nagminną praktyką sądową jest wykorzystywanie niewiedzy przez ubezpieczalnie w celu wypłacenia niewspółmiernego do szkody odszkodowania. Kwestie związane ze szkodą takie jak: odpowiedzialność cywilna, odpowiedzialność karna, udokumentowanie i sprecyzowanie roszczeń mogą zadecydować o odszkodowaniu.Powierzenie sprawy profesjonalnym pełnomocnikom jest również komfortem psychicznym, nie tylko ze względu na to, że bierzemy na siebie cały ciężar prowadzonego postępowania, lecz również tak po ludzku, potrafimy zrozumieć poszkodowanego i dać należne sparcie psychologiczne, przez co usługa ma charakter kompleksowy i pozwala szybciej ułożyć sobie sprawy życiowe. 

Sprawiedliwość jest po naszej stronie. Poszkodowani walczy o odszkodowanie.

Odszkodowania jest to świadczenie, które należy się poszkodowanemu z tytułu poniesionej szkody od osoby, która tę szkodę wyrządziła bądź od podmiotu, który ponosi za tę osobę odpowiedzialność z mocy prawa bądź na podstawie umowy. Odszkodowanie może przyjąć różną formę – w zależności od decyzji osoby pokrzywdzonej:

 • rekompensaty pieniężnej,

 • przywrócenia stanu istniejącego przed zdarzeniem.

Kiedy dochodzi do wypłaty świadczenia?

Obowiązek wypłaty powstaje na skutek zaistnienia tzw. odpowiedzialności odszkodowawczej deliktowej lub odpowiedzialności odszkodowawczej kontraktowej. Przesłankami do ich powstania jest:

 • zaistnienie szkody;

 • istnienie przepisów prawnych, wyznaczających obowiązek naprawienia szkody;

 • istnienie związku przyczynowo-skutkowego między szkodą a zdarzeniem, które do niej doprowadziło.

Jaki jest cel świadczenia?

Głównym celem odszkodowania jest spełnienie funkcji kompensacyjnej. Świadczenie powinno wyrównać straty i szkody, które powstały u poszkodowanego w wyniku zdarzenia. Wobec powyższego wysokość odszkodowania, co do zasady musi odpowiadać rozmiarom wyrządzonej szkody. Oznacza to, że świadczenie nie może być ani wyższe, ani niższe od szacunkowej wartości straty. Dopuszczalne jest obniżenie wysokości należności, w sytuacji:

 • gdy poszkodowany przyczynił się do zaistnienia zdarzenia bądź zwiększenia szkody powstałej w wyniku zdarzenia;

 • gdy stan majątkowy poszkodowanego bądź osoby odpowiedzialnej za szkodę – przez wzgląd na zasady współżycia społecznego – wymaga obniżenia.

Za co przysługuje odszkodowanie?

Błędnym twierdzeniem jest przekonanie o tym, że świadczenie przysługuje tylko z tytułu strat rzeczywistych, do których zalicza się w dużym uproszczeniu poniesione szkody na zdrowiu lub mieniu. Mogą być to m.in. koszty naprawy pojazdu, koszty leczenia, itp. Roszczenie może być wysunięte także z tytułu utraconych korzyści. Są to szkody, które mogą zaistnieć w przypadku, gdy osoba poszkodowana np. nie będzie mogła wykonać płatnej usługi i utraci przez to możliwość zarobku.

Coraz bardziej na znaczeniu zyskuje także szkoda osobowa, która odbija się na codziennym życiu oraz psychice. Szkody mogą być naruszone także w odniesieniu do wolności, wizerunku, swobody sumienia, nietykalności, czy tajemnicy korespondencji. Osoby poszkodowane mogą dochodzić odszkodowania za straty moralne.

Szczegółowe omówienie rodzajów odszkodowań 

Odszkodowanie majątkowe

Odszkodowanie za odwołany lot

* - dane należy wypełnić 

Sprawy związane wypadkami to zawsze traumatyczne przeżycia dla osoby, której dotyczą oraz jej bliskich. W przypadkach, gdy ma miejsce wypadek śmiertelny, trauma jest jeszcze większa, a zdarzenia mają ogromny wpływ na funkcjonowanie i ogólny stan całej rodziny. W takich przypadkach, pogrążona w żałobie rodzina, nie ma głowy, aby dochodzić samodzielnie odszkodowania. Proszę pamiętać, że dochodzenie odszkodowania po śmierci ojca, rodziców bądź bliskich jest naszym prawem i warto o nie mocno walczyć, tym bardziej, że często śmierć może wiązać się z pogorszeniem sytuacji materialnej rodziny lub utratą stałego źródła dochodu. Polecamy kontakt z naszą kancelarią, a my sprawdzimy czy przysługuje Państwu odszkodowanie za śmierć bliskiej osoby, zadośćuczynienie oraz zwrot kosztów pogrzebu oraz ewentualnie prawo do domagania się renty (w związku z utratą żywiciela rodziny).

• Przeprowadzamy bezpłatną analizę, dzięki której dowiesz się jakie są szanse na odzyskanie Twoich pieniędzy.

Proponowane rozwiązań skrojone do możliwości klientów

• Zespół najlepszych ekspertów indywidualnie podchodzi do każdej sprawy. Masz więc pewność, że Twoja sprawa będzie prowadzona rzetelnie i profesjonalnie, przy minimum formalności z Twojej strony.

• Możliwość odbycia spotkania w miejscu wskazanym przez klienta

Dbamy o dyskrecje wymaganej przy pełnieniu zawodu

Skupiamy się na budowaniu długoterminowych relacji 

Umowa z nami zawierana jest na piśmie, dbamy o możliwie największą przejrzystość i jasność jej zapisów. 

 

 

Korzyści ze współpracy z nami

Wypełnij formularz on-line

 
 
 
Odszkodowania za odwołanie/opóźnienie w locie do 1500 km.
 
 Odszkodowania za odwołanie/opóźnienie w locie 1500 do 3500 km
 
 Odszkodowania za odwołanie/opóźnienie w locie powyżej 3500 km
 
Loty krótsze niż 1500 km Jeżeli odległość między lotniskiem wylotu a przylotu wynosi mniej niż 1500 km, a Twój lot był odwołany lub opóźniony ponad 3 godziny, możesz uzyskać do 250€ odszkodowania.
Loty 1500 km – 3500 km Jeżeli odległość między lotniskiem wylotu a przylotu wynosi pomiędzy 1500 a 3500 km (lub ponad 3500 km w lotach między krajami UE), a Twój lot był odwołany lub opóźniony ponad 3 godziny, możesz uzyskać do 400€ odszkodowania. Loty powyżej 3500 km

 

Jeżeli odległość między lotniskiem wylotu a przylotu wynosi powyżej 3500 km, a Twój lot był odwołany lub opóźniony ponad 4 godziny, możesz uzyskać do 600€ odszkodowania.

odszkodowanie za odwołany lot

Odszkodowania z ubezpieczenia NNW

Pomagamy w uzyskaniu pełnych świadczeń odszkodowawczych dla osób uczestniczących w wypadku drogowym po 10 sierpnia 1997r. lub podejmujemy skuteczne działania w celu podwyższenia wcześniej otrzymanego odszkodowania.

Jeżeli byłeś kierowcą, pasażerem, pieszym, a w następstwie wypadku doznałeś uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zginął ktoś bliski z twojej rodziny, masz prawo do ubiegania się o:

 • zadośćuczynienie – ma ono na celu złagodzenie poczucia krzywdy i cierpień fizycznych, będących następstwem wypadku;

 • odszkodowanie – zwrot poniesionych kosztów związanych z leczeniem oraz zwrot utraconych korzyści;

 • rentę z tytułu zwiększonych potrzeb;

 • rentę wyrównawczą.

1. KONTAKT

Skontaktuj się z nami za pomocą maila, formularza lub telefonicznie

2. POZNAJMY SIĘ

Prześlij nam dokumenty do analizy

3. UMOWA

Otrzymaj konkretną propozycję współpracy

Proces współpracy

4.META

Otrzymaj korzystny dla siebie wyrok

 

Jeśli z czyjej winy doznałeś szkody na osobie lub w mieniu, a Twoja sprawa nie mieści się w powyższych kategoriach, skontaktuj się z Kancelarią. Na przestrzeni naszej działalności pomogliśmy wielu osobom w sprawach trudnych i skomplikowanych.

Do spraw niestandardowych możemy zaliczyć m.in. szkody powstałe na skutek:

 • spadających elementów budowli,
 • przytrzaśnięcia przez automatyczne drzwi wejściowe (powodujące trwałe następstwa na zdrowiu),
 • wypadów w windach (awaryjne hamowanie/spadanie),
 • wypadków spowodowanych przez produkty niebezpieczne 
 • niewłaściwej legislacji lub działań administracji publicznej
 • niesłusznego aresztowania itp. itd. 

Odszkodowanie za sprawy niestandardowe

odszkodowanie inne niż wymienione wyżej
Rodzaj szkody
Treść wiadomości:
dokumenty
Imię i nazwisko
Miasto (w przypadku małych miejscowości także województwo)
Twój e-mail:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Dane teleadresowe

23 września 2021
I. Przedmiot Regulaminu 1. Przedmiotem niniejszego regulaminu (dalej „Regulaminu”) jest określenie promocyjnych warunków świadczenia przez Effective Advisor sp. z o.o. – kompleksowego montażu i sprzedaży instalacji fotowoltaicznej przez Effective Advisor
24 maja 2021
Czy Polska sięgnie po 4,4 mld EUR z Unii, żeby chronić zdrowie ludzi i zagwarantować bezpieczną przyszłość społecznościom górniczym? Za każdy rok funkcjonowania energetyki węglowej ponosimy nawet 7,5 mld EUR

Effective Advisor sp. z o.o.

ul. Komuny Paryskiej 110A

32-020 Kraków

KONTAKT